Silvestr 2009 - kde a jak to bude

U se o tom mluví tak dlouho, e snad není nutné zd?raz?ovat, kde e se tohoto Silvestra sejdeme a zatan?íme si a oslavíme konec roku starého a p?íchod roku nového.


Ovšem pro po?ádek
musíme oznámit, e silvestrovská ?ecká zábava se bude konat
v
restauraci

RETRO Hotelového domu v Petrovicích u Karviné
(koukneme na mapu )

Celý sál v?etn? restaurace a také kuchy?, jsou k dispozici výhradn? pro nás.

Za dobré jídlo a pití ru?í osv?d?ená zna?ka Jeek&Jeek.

V p?ilehlé restauraci bude k dispozici pivo a jiné nápoje( alko i nealko).

Hudba p?ijede tradi?n? z Brna a bude hrát a do p?íštího roku. A máme slíbeno, e bude ozvu?en nejenom sál, ale hudba bude slyšet i v restauraci.

 

Vyberte si místo v sále!!!
a jd?te si koupit lístky