Silvestr 2009 - motto

pozvankasilvestr2009mini.jpg V d?ív?jších letech jsme se scházeli pravideln? na konci roku k oslav? roku nového a mnozí (starší) nostalgicky vzpomínali na svou vlast.


P?lno?ní vítání nového roku se neslo s p?ípitkem "....
και του χρ?νου στην πατρ?δα "( ... kai tou xronou stin patrida", p?eklad : ....a za rok ve vlasti).


Chceme si op?t p?ipomenout tu dobu, kdy naši rodi?ové povaovali pobyt v ?eskoslovensku za p?echodnou kapitolu svého ivota, kterou si museli nedobrovoln? protrp?t a p?ipomenout si jejich touhu po vlasti, kterou pro nás ?ecko, a? u jsme zde z?stali nebo odcestovali, bezesporu je.