Setkn senior? 2020
Celostátní setkání senior? ?eckých obcí, které letos po?ádala ?ecká obec Karviná pod patronací A?O.
Vzhledem k p?etrvávající pandemické situaci byl p?vodní termín konání 30. 5. 2020 p?esunut na 15. 8. 2020.
Po p?íjezdu všech ú?astník? a srazu na venkovní zahrádce kavárny NEZOCAFE, která se nachází na Univerzitním nám?stí v Karviné - Fryštát?, kde bylo pro zú?astn?né p?ipraveno malé pohošt?ní. Slavnostní zahájení setkání provedli p?edseda rady ?O Karviná a p?edseda správní rady A?O v ?R  p. Christos Bialas.  V prostorách kavárny byla k shlédnutí instalovaná výstava um?leckých prací autor? z ?ad ?len? ?O Karviná, kterou uvedl p. Paris Michopulos.  
Následn? jsme se p?šky p?esunuli do prostor Po
 
Organizování pravidelného Setkání senior? posiluje soudrnost ?ecké komunity v ?eské republice. Genera?ní kontinuita je pro naši vlast p?ízna?ná, proto Setkání senior? p?edstavuje jeden z pilí?? aktivit Asociace ?eckých obcí v ?eské republice.