Tane?n soubor Nea Elpida oslav 15 let od svho zaloen

Tane?ní soubor Nea Elpida - [Νεα Ελπ?δα - Nová (Mladá) Nad?je] vznikl v roce 2002. První ?lenové souboru byly d?ti navšt?vující kurzy výuky ?eckého jazyka p?í ?eckých obcích Karviná a T?inec a d?ti navšt?vující kurz ?eckých tanc? p?i ?ecké obci Bohumín.

Soubor se ú?astnil mnoha seminá?? výuky ?eckých tanc? pod vedením zkušených lektor? z ?ad tane?ních soubor? p?sobících v ?eské republice a také lektor? z ?ecka. Tyto seminá?e organizovala jednak Asociace ?eckých obcí v ?eské republice a jednak Lyceum ?eky? v ?eské republice.

Za tu dobu se ?lenové souboru nau?ili a zdokonalili v tancích tém?? ze všech oblastí nejen sou?asného ?ecka, ale také z oblastí kde sídlí, ?i sídlili ?ekové. Po celou tu dobu se soubor ú?astnil a ú?astní akcí, které organizují ?ecké obce (celorepublikov?), ale také jako nedílná sou?ást tane?ního souboru Lycea ?eky?, na akcích po?ádaných touto organizací. Zejména to jsou akce po?ádané k oslavám svátk? a významných dn? ?ecké republiky - 25. 3. 1821 - den po?átk? povstání proti osmanské nadvlád?, které vedlo ke vzniku novodobého ?ecka, 28. 10. 1941 – den, kdy se ?ekové postavili na odpor a zahnali italského okupanta za II. sv?tové války. Dále jsou to oslavy Velikonoc a vítání Nového roku.

Soubor se ú?astnil také mnoha folklorních festival?, a to jak v ?eské republice (Stránice, Jánošík?v dukát) tak i v ?ecku. Ne nepodstatné jsou jeho ú?asti na Dnech národnostních menšin po?ádaných r?znými m?sty - Karviná, Bohumín, T?inec, Brno, Javorník, Ostrava aj.

Za celou dobu prošlo souborem mnoho tane?nic a tane?ník?.

V sou?asné dob? tane?ní soubor p?sobí p?i ?ecké obci Karviná.

Posláním tane?ního souboru Nea Elpida je udrování a ší?ení tradic ?eckého folkloru, zachovat pov?domí u ?ecké menšiny v ?eské republice a popularizace ?eckého folkloru u ostatních obyvatel a menšin v ?eské republice.

V letošním roce oslaví tane?ní soubor Nea Elpida 15. výro?í vzniku.