?eck politick exil a nrodnostn menina v ?eskch zemch

?ecký politický exil a národnostní menšina v ?eských zemích

Kadý z nás "starších" a ur?it? i ti mladší slyšeli vypráv?ní o exodu z ?ecka. Kadý zná n?jaký ten st?ípek z velké mozaiky utrpení politických exulant? po hrozivé ob?anské válce, která ni?ila ?ecko po ?ty?i roky, kdy zbytek Evropy se vzpamatovával z druhé sv?tové války ji v míru.
Znají p?íb?hy svých rodi??, prarodi??, p?íbuzných. Ale myslím, e ne kadý dokázal p?edat sílu toho p?íb?hu vcelku. Protoe kadý vid?l jen ten sv?j kousek ivota, který zm?nil ivotab?h na další generace.
Tasula Zissaki - Tassula Healey dokázala sebrat mnohá vypráv?ní a vzpomínky našich do útlé kníky, kterou nakonec nechala p?eloit i do ?eštiny.
P?i ?tení jednotlivých p?íb?h?, komentovaných snahou rekapitulovat, vyvstane teprve ?lov?ku p?ed o?ima utrpení i síla ?ek?, kte?í dokázali do ur?ité doby vzdorovat a nakonec organizovan? a zodpov?dn? emigrovat do "neznáma".
?lov?k si p?i ?tení tohoto sv?dectví teprve uv?domí celou velikost toho, co se vlastn? událo p?ed t?mi více jak 65 lety. Jeden rodinný p?íb?h, by? t?ký, nedokáe zobrazit tu velikost, tragi?nost i sílu p?íb?hu ?eckých politických emigrant? a jejich potomk? v ?eskoslovensku.
Jsem rád, e paní Zissaki vzala tento úkol na sebe a zhostila se ho krásn?.
Myslím, e kadý z nás by tu knihu se všemi dochovanými p?íb?hy m?l mít ve své knihovn?. Nejen pro sebe, ale hlavn? pro své d?ti, aby si uv?domily, odkud jsme p?išli, co jsme proili a kam vlastn? pat?íme.

Vzhledem k tomu, e se nejedná o b?n? dostupnou knihu a zaznamenal jsem nemálo zájemc? na FB o její zakoupení, myslím, e nebude od v?ci ji mít p?ipravenu 31.12.2015, tedy na Silvestra, tedy na naší silvestrovské zábav? k p?edání p?ípadným zájemc?m.

Cena knihy je 200 K?.

A abychom m?li p?ipravený dostate?ný po?et, zkuste projevit zájem tak, e pošlete na Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny sv?j zájem o tuto velice zajímavou knihu.