TAVLI - propozice turnaje

PROPOZICE TURNAJE V TAVLI

Rada ?ecké obce Karviná po?ádá turnaj v naší národní h?e “TAVLI”. Turnaj je po?ádán ve t?ech kolech po?ádaných v rámci dalších akcí obce s následujícími propozicemi.

1. Turnaj je t?íkolový

První kolo  se uskute?ní 31.b?ezna 2013 od 10:00 hodina v Café Bar Ellis na Masarykov? nám?stí v Karviné. Konec prvního kola bude v 13:00 hodin

Druhé kolo  se uskute?ní 13.dubna 2013 od 10:00 hodin v klubovn? PZKO Karviná v rámci po?ádaných oslav Velikonoc.Konec druhého kola bude v 16:00 hodin.

T?etí kolo  se uskute?ní 25. kv?tna 2013 v rámci po?ádání fotbalového turnaje, a to od 10:00 do 17:00   hodin.

2. Turnaj je otev?ený

Kadého kola se m?e zú?astnit kdokoliv (mu ?i ena ve v?ku od 2 do 101 let), kdo dojde a bude  mít chu? si zahrát. Jediným omezením je po?et stol? k dispozici v provozovn? a po?et desek.

3. Pravidla turnaje

V rámci jednoho kola m?e hrá? sehrát se soupe?em pouze jeden zápas.

Zápas se hraje na t?i hry.

Kadý hrá? obdrí u kadého kola registra?ní kartu s registra?ním ?íslem, do které vyplní své  jméno a datum konání kola turnaje a po?adové ?íslo kola turnaje.

Hrá?i si ur?í, které hry budou hrát a v jakém po?adí.

V p?ípad? pot?eby se mohou hrá?i dohodnout na dozírajícím rozhod?ím.

Ke kadému zápasu vyplní do samostatného ?ádku záznam o hraných hrách. Uvede registra?ní ?íslo soupe?e, dosaené skóre ze t?í her a bodové ohodnocení zápasu (vít?zství = 2 body, remiza = 1 bod, prohra = 0 bod?).

Na konci kola p?edloí registrátor?m k zapsání svoji kartu. Údaje z karty budou zapsány do soupisky a hrá? si kartu ponechá pro registraci v dalším kole (a samoz?ejm? jako kontrolní údaj).  

Údaje na kart? budou potvrzeny registrátorem.

V následujících kolech  p?edkládá hrá? registra?ní kartu z p?edchozího kola, aby mu byla vystavena karta pro  dané kolo se stejným registra?ním ?íslem.

4. Vyhodnocení turnaje

Výsledky dosaené ve všech kolech turnaje se s?ítají.

Po?adí hrá?? je dáno po?tem dosaených bod?.

P?i rovnosti bod? rozhoduje po?et sehraných zápas?.

P?i rovnosti po?tu sehraných zápas? rozhoduje po?et vyhraných zápas?.

P?i rovnosti po?tu vyhraných zápas? rozhoduje dosaené skóre z her.

P?i shodném skóre rozhoduje los.