Pravidla TAVLI

O b s a h :

hrací deska
cíl hry
jak hrát
zahájení hry
zakon?ení hry

jednotlivé hry

TAVLI

nebo také Vrhcáby, nebo Backgammon, je desková hra nej?ast?ji pro dva hrá?e. P?vod hry sahá hluboko do historie, pravd?podobn? 5000 let p?.n.l. (šachy v r?zných podobách jsou známy od 6. století n.l.). Je to mimo?ádn? vzrušující hra, ale sou?asn? hra vysoké dovednosti. Je to v podstat? spole?enská hra pro okruh p?átel. Na mimo?ádné popularit? má zásluhu také sout?ivost hry a t?sný kontakt hrá??.

Zvládnout pravidla hry je jednoduché, p?esto ur?ité prvky taktiky lze zaít pouze praktickou hrou a to obzvlášt? s dobrými hrá?i. Zpo?átku to bude stát hodn? práce, aby si s vámi zahráli. Sou?asn? p?i vrhání hracích kostek hodn? záleí na št?stí. Dokonce i nová?ek m?e zvrátit pr?b?h hry, jestlie kostka padá podle jeho p?edstav. Prvek št?stí je v delším ?asovém úseku potla?en zkušeností, ale p?i krátké h?e, nap?íklad p?i jednove?erním posezení, m?e kostka rozhodnout a m?e porazit kteréhokoli hrá?e.

Hrací deska

Hrací deska pro Tavli je rozd?lena p?epákou na dv? poloviny. Mnohé desky jsou pe?liv? propracované, jsou um?leckým dílem. Hrací deska vykládaná barevným d?evem a dokonce slonovinou m?e být p?sobivým kusem nábytku.

P?edm?tem hry je p?emístit patnáct hracích kamen? (sv?tlých a tmavých, nej?ast?ji bílých a ?erných) vyzna?enou drahou do vlastního pole „Mana“ (Matka) a pak odstranit (posbírat) své kameny d?íve, ne se to poda?í vašemu soupe?i (obrázek). Všimn?te si, e šipky nazna?ující sm?r postupu sm??uji proti sob?, postup kamen? se vzájemn? k?íí. Tato skute?nost zajiš?uje sout?ivost hry, kdy kadý hrá? se snaí zablokovat nebo zdret soupe?ovy kameny a zajistit volný a bezpe?ný pr?chod pro své kameny.

V kterém sm?ru kolem hrací desky se kameny vydají, nemá praktický význam. Rozestavení figur je vdy rovnocenné a je ur?eno podle hry, která se hraje (viz pravidla konkrétních her).

Je pravidlem, e vlastní pole „Mana“, na kterém je hra nejiv?jší, je umíst?na blíe sv?tla (d?leitý moment kdy se pouívalo svícnové osv?tlení).

technická poznámka: kameny jsou obvykle kruhové o pr?m?ru jedné šestiny ší?ky jednoho pole. Kadá pozice je vykreslena rovnoramenným trojúhelníkem o výšce ?  ší?ky jednoho pole. Lidsky ?e?eno se vedle sebe do pole vejde akorát 6 kamen? a na sebe na pozici je mono naskládat a 5 kamen?.

na obsah


Cíl hry

Kadý hrá? má za cíl p?emístit všechny své kameny z definovaných pozic dle té které hry ur?eným sm?rem do cílového pole a z tohoto pole je “odebrat”. K pohybu a odebírání kamen? mu pomáhají hrací kostky. Pohyb i odebírání se odehrává dle po?tu hozených bod? dv?ma kostkami (viz obecná pravidla).

Odebírat kameny z cílového pole m?e hrá? teprve tehdy, kdy se mu poda?í dostat všechny své kameny do cílového pole.

Hrá?, kterému se poda?í prvnímu odebrat ze hry všechny své kostky, získává jeden bod . V p?ípad?, e odebere všechny své kostky ze hry d?íve ne protihrá? odebere sv?j první kámen, získává body dva .

na obsah


Jak hrát

Hra za?íná tím, e kadý hrá? vrhne kostkou a hrá? s vyšším ?íslem vyuije hodu obou kostek k prvnímu tahu. Jestlie jsou ?ísla na obou kostkách stejná, hrá?i vrhají kostkou znovu. Pokud to povauje hrá? za d?leité, m?e si také vybrat barvu hracích kamen?.

Po úvodním vrhu kadý hrá? postupn? vrhá své kostky. Kadá kostka se po?ítá samostatn?, nikoli jako suma. Znamená to, e a? padne jakékoli ?íslo, musíme posunout jeden kámen o dv? ?ísla ve dvou krocích nebo samostatn? dva kameny.

Hodíte-li dv? stejná ?ísla (dvojici), posouváte své kameny o dvojnásobek. P?i vrhu 4+4 nap?íklad m?ete posunout kámen ve ?ty?ech krocích o 16 pozic, nebo dva kameny o 4+4 pozice, nebo jeden kámen o 4+4+4 a druhý o 4, nebo dva kameny o 4 pozice a jeden o 4+4, nebo ?ty?i kameny o 4 pozice. Dvojice jsou výhodné pro obsazování velkého prostoru.

Kostky se vrhají na hrací desku, obvykle na polovinu vpravo, ale není to podmínkou. Kostky musí být vdy ponechány tam, kam dopadly, dokud tah není dokon?en. Pokud kostka padne na hrací kámen a z?stane naklon?na, nebo vypadne z hrací desky, ob? kostky jsou neplatné a vrhá se znovu. Ob? ?ísla vrených kostek, nebo v p?ípad? dvojice všechna ?ty?i, se musí, pokud je to moné vdy táhnout. V n?kterých p?ípadech je moné táhnout pouze jedno ?íslo, pokud ostatní volné pozice jsou obsazeny soupe?ovy kameny, druhé ?íslo netáhneme. Jestlie se stane, e jednotlivá ?ísla lze táhnout, ale nelze obojí, musíme táhnout vyšším.

Kadý tah musí být vyuitý, pokud je to moné, i kdyby to vaši situaci oslabilo.

Kameny lze p?esunou na jakoukoli volnou pozici (volná pozice je podle r?zných her r?zná viz pravidla konkrétních her).

na obsah

Zahájení hry

P?ed zahájením her si hrá?i ur?í hry, které budou hrát (viz popis jednotlivých her), jejich po?adí, ve kterém budou hrány a po?et bod? nutných k úplnému vít?zství. Obvykle se hraje na 7 bod?, ale není podmínkou. P?ed zahájením první hry ur?í hrá?i, kdo bude zahajovat první hru, losem. Kadý hodí jednou kostkou a hrá? s v?tším po?tem bod? zahajuje první hru. P?i rovnosti bod? se hody opakují. U následujících her zahajuje vdy vít?z hry p?edchozí.

První hrá? ur?í rovn? umíst?ní své “matky”, kterou se stává pole umíst?né po jeho levici. Pole “naproti” se stává “matkou” protihrá?e (pole po pravici protihrá?e).

na obsah

Zakon?ení hry

V záv?ru hry se odstra?ují – sbírají ze hry hrací kameny. Vypadá to jednoduše, ale ?asto je to nejoehav?jší fáze hry.

Kdy dostanete všechny hrací kameny do vlastní poli „Matky“, sbíráte je podle bod?, jak vám padá kostka. P?i hodu 6 a2 m?ete sebrat jeden kámen z pozice 6 a jeden z pozice 2. M?eme ale také kameny ve vlastním poli p?esunout na jinou pozici. Jestlie hodíte vyšší ?íslo, ne m?ete p?esouvat kameny ve vlastním poli, musíte posbírat nejprve kámen na nejvyšší pozici v domácím poli. Jestlie hodíte ?íslo a nemáte kámen na pozici pro tento sou?et, pak nemusíte posbírat kámen z pozice p?íslušející nišímu ?íslu, m?ete p?esunout kámen z vyššího ?ísla.

Jestlie hodíte dv? stejná ?ísla, m?ete sou?asn? odstranit ?ty?i kameny. Kadý tah musí byt vyuitý, pokud je to moné, i kdyby to vaši situaci oslabilo.

(Podrobn?ji viz pravidla konkrétních her).

na obsah

V daném okamiku pouíváme 4 r?zné hry:


- PORTES (DVE?E)

- PLAKOTO (P?IKRYTÉ)

- FEVGA (UTÍKEJ)

- MANA GIUL  (HRA ŠT?STÍ)

na obsah


A. PORTES (DVE?E)

1. Sm?r pohybu kamen? je od soupe?ovy “matky” sm?rem k vlastní “matce” p?es všechna pole.

2. Kameny jsou rozmíst?ny dle obrázku v jednotlivých polích.

3. Pole je volné, pokud je prázdné nebo na n?m stojí pouze jeden kámen.

4. Vstupem na pole, které je obsazeno jedním kamenem soupe?e, vyhazujeme soupe??v kámen ze hry.

5. Kámen vyhozený ze hry musí hrá? vrátit do hry z pole soupe?ovy matky. Pro vloení kamene do hry platí stejná pravidla jako pro posouvání kamen?. Po?ítá se z pozice nula, tj. hodí li hrá? 3, musí poloit sv?j kámen na t?etí pozici pole “matky” soupe?e (samoz?ejm? je-li volná).

6. Dokud hrá? nevrátí do hry všechny své vyhozené kameny, nem?e posouvat ostatními svými kameny.

Kameny lze p?esunout na jakoukoli neobsazenou pozici, nebo pozici obsazenou jediným soupe?ovým kamenem. Na jedné pozici m?ete mýt libovolný po?et svých kamen? (dokonce i všech 15).

Hrá? který má na jedné pozici více ne dva kameny, vytvo?il “porta” (dve?e). Na tomto míst? nem?e soupe? zastavit p?i ádném díl?ím tahu.

Pokud je na pozici pouze jeden hrací kámen, pozice je nekrytá a soupe? ji m?e napadnout tak, e tam umístí sv?j kámen. Nekrytý kámen se p?emístí na p?epáku ve st?edu hrací desky. Kámen z p?epáky se musí dostat do hry (vstupuje ze soupe?ovy “Matky”) p?ed tahem jakéhokoli kamene. Je moné aby na p?epáce m?li své kameny oba hrá?i sou?asn?. Jestli nem?ete kámen (kameny) dostat zp?t do hry, kdy soupe? blokuje pozice, má na nich vytvo?ené “portes”, na které máte podle hodu kostkami táhnout, toto kolo nehrajete. Pokud je blokováno šest pozic v ?ad? (“exaporto”), ádný soupe??v kámen nem?e hrát. V p?ípad?, e máte kámen na p?epáce a soupe? má “exaporto” ve svém domácím poli “Matce”, všechny pozice v “Matce” jsou obsazeny, je zcela blokovám vstup do hry. Nem?ete dokonce ani házet kostkami a jste vy?azen ze hry do doby p?erušení “exaporta”.

Základní strategií je zde vytvá?et tzv. “portes”, ?ili obsadit pozici nejmén? dv?ma kameny, aby nemohl být kámen vyhozen ze hry a zárove? nedovolit soupe?i vyuít tuto pozici k postupu. Ideálním stavem je mít obsazeno 6 pozic za sebou, ?ím zabráníte soupe?i jakýkoliv postup p?es t?chto 6 “portes”.
seznam her


 


B. PLAKOTO (P?IKRYTÉ)

1. Sm?r pohybu je z pole vlastní “matky” do pole soupe?ovy “matky” p?es všechn a  pole.

2. Zahajuje se z pozice 1 pole vlastní “matky” (na poli jsou v podstat? umíst?ny všechny hrá?ovy kameny, ale v praxi zde ponecháváme leet pouze 2 kameny symbolizující “obsazené” pole)

3. Pole je volné pokud je prázdné, nebo je na n?m jenom jeden kámen, nebo jsou na n?m hrá?ovy kameny.

4. Vstupem na pole, na kterém je jeden kámen soupe?e (pole je volné), tento kámen “zajmeme” a soupe? s tímto kamenem nem?e hrát.


Základní strategií je zde vytvá?et tzv. “portes”, ?ili obsadit pozici nejmén? dv?ma kameny, aby nemohl být kámen “zajmut” a zárove? nedovolit soupe?i vyuít tuto pozici k postupu. Ideálním stavem je mít obsazeno 6 pozic za sebou, ?ím zabráníte soupe?i jakýkoliv postup p?es t?chto 6 port.

seznam her

C. FEVGA (UTÍKEJ)

1. Sm?r pohybu je z pole vlastní “matky” do pole soupe?ovy “matky” p?es všechny pole.

2. Zahajuje se z pozice 1 pole vlastní “matky” (na poli jsou v podstat? umíst?ny všechny hrá?ovy kameny, ale v praxi zde ponecháváme leet pouze 1 kámen symbolizující “obsazené” pole). Hrá? zahajuje jedním kamenem a další kámen m?e vloit do hry poté, co se první kámen dostane do v po?adí t?etího pole.

3. Pole je volné pouze pokud je prázdné.

Pro hru platí obdobná strategie. Jedná se o velice rychlou hru, tém?? smrtící. Jednoduchá pravidla pro obsazování pozic.

seznam her

D. MANA GIUL  (HRA ŠT?STÍ)

1. Sm?r pohybu je z pole vlastní “matky” do pole soupe?ovy “matky” p?es všechny pole.

2. Zahajuje se z pozice 1 pole vlastní “matky” (na poli jsou v podstat? umíst?ny všechny hrá?ovy kameny, ale v praxi zde ponecháváme leet pouze 1 kámen symbolizující “obsazené” pole. )Hrá? zahajuje jedním kamenem a další kámen m?e vloit do hry poté, co se první kámen dostane do v po?adí t?etího pole.

3. Pole je volné pouze pokud je prázdné.

4. Vhození dvojice stejných bod? na kostkách zde má od ?tvrtého hodu odlišný význam. P?i prvních ?ty?ech hodech kostkou má základní význam 4x. V kadém dalším hodu, ve kterém dosáhnete dvojice, pak pouijete ve h?e hozenou dvojici 4x a pak pokra?ujete, jako byste op?tovn? hodili dvojici o jeden bod vyšší a tak a k šestkám. (Hodíte-li trojky, pak hrajete, jako byste hodili trojky, ?ty?ky, p?tky a šestky).

5. V p?ípad?, e nemá hrá? monost pokra?ovat, tj. nemá volné pole pro posunutí kamen? o daný po?et bod?, p?ebírá zbývající body soupe? a pokra?uje v posouvání svých kamen?. Dostane-li se i on do úzkých, pokra?uje hrá? se zbývajícími body. P?enos neprovedených posun? je moný na protihrá?e pouze v p?ípad?, e hrá? odehrál alespo? jeden pohyb kamenem. To znamená, e pokud hrá?, který hodil kostkami dvojitý hod, nemá monost pohnout jediným kamenem, protihrá? nem?e p?ebrat “zbývající” hozené body.

seznam her